Abundance of Yiyuanti Qi 36’ (audio)

Abundance of Yiyuanti Qi – one of very important conditions for developing consciousness potential. The sounds in practice are: ‘yin’, ‘yin tian he jing qi ju e kun lun’, ‘ jing ju kun lun’.